02660 Киев
(044) 331-11-88

Оферта

Керуючись ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) та Правилами продажу товарів на замовлення поза торговельними та офісними приміщеннями, затвердженими наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 року № 103, шляхом розміщення, наведеного нижче Публічного договору купівлі-продажу Товару, а також інформації, що міститься на сайті  інтернет-магазину: https://alpaks.com.ua/ (далі - Сайт) Продавець Коган Олександр Олександрович робить пропозицію (оферту)  фізичним особам (далі - Покупець) з придбання товарів, розміщених на Сайті, на умовах зазначеного Публічного договору купівлі-продажу товару.


1. Предмет договору

1.1. Продавець зобов'язується передати Покупцеві Товар, який належить Продавцю на праві власності, а Покупець зобов'язується прийняти Товар та оплатити його в порядку і на умовах, передбачених Публічним договором.

1.2. Покупець зобов'язаний самостійно ознайомитися з умовами даного Договору, і Продавець не зобов'язаний додатково або будь-яким іншим способом інформувати Покупця про наявність Договору крім як публікації його на Сайті.

1.3. Шляхом акцепту цього Договору Покупець підтверджує, що він ознайомлений з інформацією про Товар, який продається за умовами цього Договору, а саме щодо його форми, габаритів, зовнішнього вигляду, дизайну, кольору, розміру, якості, з характеристиками матеріалу, з якого Товар виготовлений, а також з інформацією про його виробника, усвідомлює такі характеристики Товару і їх значення, і згоден на придбання такого Товару з такими характеристиками.

1.4. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними в на сайті Інтернет-магазину Продавця.


2. Ціна товару

2.1. Ціна на Товар вказана на Сайті в національній валюті України (гривня) за одиницю Товару.

2.2. Продавець залишає за собою право змінювати ціну Товару до моменту оформлення Замовлення без попередження Покупця.

2.3. Остаточною є ціна, зазначена у відповідному розділі на Сайті при безготівковому розрахунку банківською картою, або ціна, зазначена у відповідному розділі на Сайті або ціна зазначена в виставленому рахунку.


3. Порядок оплати і поставки товару

3.1. Розрахунки між Сторонами щодо умов цього Договору здійснюються у національній валюті України шляхом перерахування Покупцем відповідної грошової суми на розрахунковий рахунок Продавця у відповідності з банківськими реквізитами, зазначеними у рахунку на оплату відповідного Товару, наданого Покупцю Продавцем;

3.2. Датою оплати Покупцем вартості Товару вважається дата надходження відповідної суми грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця.

3.3. Покупець здійснює оплату за замовлений товар на умовах 100% передплати.

3.4. Перед здійсненням поставки Товару Покупцю, співробітники інтернет магазину і/або кур'єр, і/або третя сторона, яка здійснює доставку замовленого Товару за дорученням Продавця, має право вимагати від Покупця надати документ, що підтверджує факт оплати Товару.

3.5. Товари гарантуються і надаються тільки за фактом отримання повної оплати Продавцем, що означає сплату 100 (сто)% вартості замовленого Товару згідно діючих цін на момент оформлення Замовлення.

3.6. Доставка замовленого Товару здійснюється відповідно до умов, зазначених на Сайті в розділі «Доставка».

3.7.  Право власності на Товар переходить до Покупця з моменту 100 (сто) % оплати вартості Товару.

3.8.  Покупцеві може бути відмовлено в оформленні покупки Товару в разі відсутності Товару в наявності (на складі).


4. Гарантія та порядок розгляду претензій

4.1.   Порядок Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться згідно чинного законодавства України і детально викладений на сторінці https://alpaks.com.ua/povernennya-tovaru


5. Відповідальність сторін

5.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

5.2. Продавець не несе відповідальності за:

- змінений виробником зовнішній вигляд Товару;

- за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;

- за затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), які відбуваються з причин, що не залежать від Продавця;

5.3. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

5.4. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.


6. Строк дії договору

6.1. Договір набирає законної сили з моменту його акцептування Покупцем і діє до моменту повного виконання зобов'язань Продавцем і Покупцем.

6.2. Публічний договір може бути достроково припинений:

6.2.1. за взаємною згодою Продавця і Покупця;

6.2.2. за рішенням суду;

6.2.3. у разі виникнення обставин непереборної сили (форс-мажор), що підтверджується відповідним документом компетентного органу;

6.2.4. у разі відсутності Товару в наявності (на складі) та відмови Покупця на заміну Товару іншим аналогічним Товаром.


7. Інші умови

7.1. Недійсність окремих положень Публічного договору не передбачає недійсність Публічного договору в цілому, оскільки можна припустити, що цей Публічний договір міг би бути укладений без включення до нього таких положень.

7.2. Покупець підтверджує, що з моменту оформлення Замовлення, він (Покупець) повідомлений про включення добровільно наданих Продавцеві власних персональних даних до бази персональних даних «Контрагенти».

7.3. Покупець дозволяє Продавцю здійснювати всі дії, які відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» є обробкою персональних даних Покупця, згідно сформульованої мети їх обробки, якою є забезпечення реалізації господарських, цивільно-правових, податкових відносин та відносин у сфері, передбаченої установчими документами, бухгалтерського обліку, відносин у сфері управління людськими ресурсами, та здійснення з такими даними операційної діяльності, яка дозволяє закріпити особу за певним об'єктом у сфері її діяльності відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».